HipHop

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of werkzaamheden van Dansschool Eppink te Deventer, hierna te noemen de Dansschool:

 • Bij opgave verplicht men zich tot het betalen van het volledige cursusgeld.
 • Cursusgelden zijn persoonsgebonden, niet overdraagbaar en worden niet gerestitueerd.
 • Wisselen van lesdag en lestijd kan alleen in overleg met de Dansschool.
 • De genoemde lesduur is altijd inclusief pauze en leswisseling.
 • Het is niet toegestaan om meegenomen consumpties te nuttigen.
 • Bezoek aan de Dansschool is geheel op eigen risico. De Dansschool is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verrblijf en/of de activiteiten van de bezoeker in de dansschool.
 • Men dient bij ieder bezoek aan de Dansschool de persoonsgebonden, geldige leskaart te tonen.
 • Barsaldo waarmee de leskaart is opgewaardeerd blijft eigendom van de houder(s) van de leskaart totdat het met betalingen verrekend wordt. Het barsaldo is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
 • De persoonsgebonden leskaart is onmisbaar m.b.t. de all-inclusive optie bij de scholierenlessen.
 • De Dansschool heeft het recht personen uit te sluiten van (verdere) deelname aan een cursus.
 • Per 15 lessen is een uitval, bv door ziekte van de docent(e), van 2 lessen het maximum voordat er een les door de Dansschool moet worden ingehaald. 
 • De dansschool behoudt zich het recht voor om maximaal 2 lessen per cursus te verplaatsen naar een andere dag en/of tijdstip.
 • De Dansschool heeft het recht personen de toegang tot de dansschool te weigeren.
 • Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van de Dansschool door toedoen van een bezoeker zullen te alle tijden verhaald worden.
 • De gedragen kleding dient verzorgd te zijn. 
 • Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, video, etc.) is uitsluitend toegestaan met toestemming van de Dansschool. Deze toestemming kan met onmiddellijke ingang worden ingetrokken.

Social Media

Social Media

Realisatie: DE ONLINE ZAAK