Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of werkzaamheden van Dansschool Eppink te Deventer, hierna te noemen de Dansschool:

 • Bij opgave verplicht men zich tot het betalen van het volledige cursusgeld.
 • Cursusgelden zijn persoonsgebonden, niet overdraagbaar en worden niet gerestitueerd.
 • Wisselen van lesdag en lestijd kan alleen in overleg met de Dansschool.
 • De genoemde lesduur is altijd inclusief pauze en leswisseling.
 • Het is niet toegestaan om meegenomen consumpties te nuttigen.
 • Bezoek aan de Dansschool is geheel op eigen risico. De Dansschool is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de bezoeker in de Dansschool.
 • Men dient bij ieder bezoek aan de Dansschool de persoonsgebonden, geldige leskaart te tonen.
 • Barsaldo waarmee de leskaart is opgewaardeerd blijft eigendom van de houder(s) van de leskaart totdat het met betalingen verrekend wordt. Het barsaldo is persoonsgebonden.
 • De persoonsgebonden leskaart is onmisbaar m.b.t. de all-inclusive optie bij de scholierenlessen.
 • De Dansschool heeft het recht personen uit te sluiten van (verdere) deelname aan een cursus.
 • Per 15 lessen is een uitval, bv door ziekte van de docent(e), van 2 lessen het maximum voordat er een les door de Dansschool moet worden ingehaald.
 • De Dansschool behoudt zich het recht voor om maximaal 2 lessen per cursus te verplaatsen naar een andere dag en/of tijdstip.
 • De Dansschool heeft het recht personen de toegang tot de dansschool te weigeren.
 • Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van de Dansschool door toedoen van een bezoeker zullen te alle tijden verhaald worden.
 • De gedragen kleding dient verzorgd te zijn.
 • Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, video, etc.) is uitsluitend toegestaan met toestemming van de Dansschool. Deze toestemming kan worden ingetrokken.